Handelsbetingelser

 1           ANVENDELSE

 • Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2           TILBUD

 • Tilbud er gældende i 90 dage fra tilbudsdato med forbehold for mellemsalg.
 • Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Comadan sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.

3           BESTILLING

 • Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Comadan har givet accept i form af ordrebekræftelse.
 • Stemmer Comadan’ ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

4           PRISER

 • Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. Moms og afgifter. Comadan forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, omfattet af pkt. 11.

5           LEVERINGSTID

 • Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.
 • Såfremt levering ikke finder sted på det af Comadan bekræftede leveringstidspunkt, er køber berettiget til en konventionalbod svarende til 0,5 % af værdien af de forsinkede produkter for hver hele uge forsinkelsen varer, dog maksimalt 5 %. Denne konventionalbod er den maksimale erstatning, som køber kan gøre gældende mod Comadan i forbindelse med en
 • Såfremt levering ikke har fundet sted 30 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Comadan at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug.
 • Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet Endvidere kan COMADAN hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført COMADAN.
 • Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 11 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden

6           LEVERINGSBETINGELSER

 • Alle leverancer leveres ab fabrik, jævnfør Incoterms 2010 Med mindre andet er aftalt i en skriftlig aftale.

7           BETALINGSBETINGELSER

 • Betaling skal ske i henhold til aftalte
 • Comadan forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling.
 • Comadan forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har Comadan ret til at tage varen tilbage.
 • Det følger af 6, at alle omkostninger i forbindelse med trans- port af leverancen, såsom fragt, forsikring etc., skal betales af køber. Foretager Comadan udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.
 • Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er Comadan berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på 2 % pr. påbegyndt måned.
 • Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er Comadan berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. COMADAN er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

8           GARANTI OG MANGLER

 • For alle produkter Leveret af Comadan garanterer Comadan for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra leverance tidspunktet. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med Comadan’ monteringsvejledning og almindelig anerkendt praksis.
 • Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager Comadan gratis og hurtigst muligt på eget værksted og inden for normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra Comadan samt montage er ikke inkluderet.
 • Comadan forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige – eller andre miljøskadelige
 • Køber må uden ophold ved modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det
 • Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold ved varens modtagelse.
 • Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Comadan’ produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Comadan.
 • Comadan er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende direkte eller indirekte tab.

9           RETURNERING AF NYE OG UBRUGTE VARER

 • Returnering af varer kan kun ske efter forudgående accept fra Comadan a/s. Varen returneres i ubeskadiget originalemballage mærket med et returnummer modtaget fra Kunden skal ved ønske om returnummer henvise til faktura eller følgeseddel. Returnering sker for købers regning og risiko. Varer uden returnummer vil blive returneret til afsender.
 • Varen skal være Comadan i hænde senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af returnummer. Efter 10 arbejdsdage bortfalder aftalen automatisk.
 • Ved standardprodukter påregnes et returfradrag på minimum 30% af nettokøbsprisen. Specialprodukter og skaffevarer tages ikke retur. 3 måneder efter det oprindelige leveringstidspunkt kan varen ikke returneres.

10         PRODUKTANSVAR

 • Comadan skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Comadan efter punkt 2. og 10.3 ikke er ansvarlig for over for køber.
 • Comadan er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løs- øre, som indtræder, medens produkterne er i købers Comadan er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
 • Comadan er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjene- ste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i hen- hold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden

11        ANSVARSFRIHED

 • Comadan er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for Comadan på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Comadan ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. Comadan påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for køber.

12.       ANSVARSBEGRÆNSNING

 • Comadan er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab eller følgeskader.
 • Comadan’ samlede ansvar over for kunden for tab af enhver art, som kunden måtte lide i forbindelse med en aftale (jf. punkt 10.3 ovenfor) herunder krav om friholdelse, som er opstået på

baggrund af tredjemandskrav, er begrænset til maksimalt 15 % af det beløb, som kunden har betalt til Comadan i henhold til den pågældende aftale.

 • begrænsningerne i punkt 12.1-12.2 finder ikke anvendelse for Comadan’ ansvar for per- sonskade eller dødsfald efter reglerne om

13        TEGNINGER OG BESKRIVELSER

 • Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniskeog andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem.
 • Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Comadan’ ejendom og må ikke uden skriftlig tilladelse kopieres, reproduceres, over- gives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Brugsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til køber. Dog kan Comadan forlange, at de forbliver fortrolige.

14        AFPRØVNING

 • Alle Comadan produkter bliver inspiceret og standardafprøvet på fabrikken før afsendelse. Afprøvningscertifikat kan mod betaling leveres med løsningen, hvis det bestilles samtidig med produktet. Certifikatet er bevis på, at produkterne er fabrikeret i overensstemmelse med Comadan’ specifikationer.

15        INTERNET OF THINGS – IOT

 • Såfremt produktet er designet til at kommunikere med Comadan’ cloud, der bliver markedsført som et ”IoT Produkt”, vil produktet være designet til at levere data, så som driftsdata og alarmer til Comadan’ cloud. Køber accepterer herved, at denne data vil være tilgængeligt for Comadan, og at Comadan opbevarer en kopi af denne data. Køber vil kunne opnå adgang til denne data, hvis køber indgår en separat aftale med Comadan omkring levering af digitale tjenesteydelser. Køber accepterer herved endvidere, at IoT Produktet, når dette bliver opstartet, automatisk vil kunne skabe forbindelse til Comadan’ cloud, og at enhver rettighed til denne data tilhører og automatisk vil blive overført til Comadan. Comadan vil således være berettiget til at indsamle, behandle og opbevare som ejer enhver data (for så vidt angår persondata dog alene i anonymiseret form, såfremt dette følger af gældende ret), og Comadan vil være berettiget til at anvende og videregive sådanne data med det formål at udvikle sine digitale produkter og tjenesteydelser. Comadan må således blandt andet anvende indsamlet data til at levere tjenesteydelser til Køber, øge sin forståelse omkring produkters drift, statistiske formål, og udvikling og optimering af eksisterende og fremtidige produkter og tjenesteydelser.
 • Køber skal sikre at rettighederne og forpligtelserne under dette punkt 15 bliver implementeret i Købers kontraktuelle relationer med sine kunder og skal videre sikre at Købers kunder og kunders kunder i ethvert led i omsætningskæden implementerer de anførte rettigheder og forpligtelser i deres kontraktuelle relationer med deres kunder.

16        AB92 ERKLÆRING

 • Såfremt de af Comadan leverede produkter skal benyttes i et byggeri underlagt AB92 erklæres følgende: (i) at der kan rejses mangelsag mod Comadan i 5 år efter byggeriets aflevering, dog maksimalt 6 år efter Comadan’ levering til kunden (jfr. AB92 § 10, 4); (ii) at bygherre, hvis mangelsag mod kunden kun med stor vanskelighed kan gennemføres, kan rette sit mangelkrav direkte mod Comadan for så vidt angår det af Comadan leverede (jfr. AB92 § 5, stk. 5); og (iii) at Comadan accepterer, at mangelsager behandles ved Voldgiftsretten for bygge og anlæg (jfr. AB92 § 10, stk. 4)

17        AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT

 • Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskotymer

Marts 2020